fbpx

Integritets- och dataskyddsspolicy

På Ultimate Padel arbetar vi strukturerat med säker hantering av dina personuppgifter och din personliga integritet.

Från den 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning för hantering av personuppgifter som är anpassad till dagens digitala samhälle. Den nya lagstiftningen som heter Dataskyddsförordningen går ofta under benämningen GDPR. Du kan känna dig helt trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

I samband med att du lägger din order, skapar ett “Mitt konto” samt signar upp för nyhetsbrev godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss, läs mer här i vår Integritetspolicy.

Personuppgiftspolicy för Ultimate Padels externa kontakter

På Ultimate Padel arbetar vi strukturerat med säker hantering av dina personuppgifter och din personliga integritet. Denna personuppgiftpolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. För att värna om er säkerhet har sidan härdats och kontrollerats med sidan webbkoll vilken i sin tur finansieras av IIS stiftelsen.

1. Personuppgiftspolicyns omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur Maxigolf Sverige AB, org. nr 559207-9874 (”Ultimate Padel”) behandlar personuppgifter.

1.2 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

1.4 Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Ultimate Padel är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

1.5 Dessa bestämmelser kring vår hantering av personuppgifter tillämpas när vi behandlar personuppgifter inhämtade från dig. Vi kan även komma att inhämta uppgifter om dig från externa personuppgiftsdatabaser.

2. Personuppgifter som behandlas

2.1 Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som konsument eller enskild näringsidkare hos Ultimate Padel:

(a) namn;
(b) personnummer;
(c) organisationsnummer för företag;
(d) adress;
(e) e-postadress;
(f) telefonnummer;
(g) bild;
(h) inlägg i sociala medier;
(i) IP-adress;
(j) kreditupplysningsuppgifter;
(k) ordernummer;
(l) kundnummer; och
(m) kontonummer.

2.2 Om dig som kontaktperson hos ett företag som köper varor av oss kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

(a) namn;
(b) emailadress;
(c) telefonnummer;
(d) adress;
(e) kundnummer;
(f) uppgifter om din arbetsgivare; och
(g) din titel.

3. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

3.1 Avseende dig som konsument hos Ultimate Padel behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2.1(a)-(f) och 2.1(j)-(m) ovan för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera varor och tillhandahålla support. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

3.2 Vidare så behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2.1(a), (d), (e), (f), (g), och (h) ovan för ändamålet att marknadsföra våra varor och tjänster och kunna kommunicera med dig som konsument. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

3.3 Avseende dig som frivilligt publicerar uppgifter på Ultimate Padel sociala medier behandlar vi dina personuppgifter, punkt 2.1(a), (g), (h) och (i) ovan, för ändamålet att administrera våra kundrelationer samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

3.4 Vid fakturaköp kan vi komma att behandla ditt personnummer samt kreditupplysningsuppgifter, punkt 2.1(b) och (j) ovan. Detta sker på basis av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av säker identifiering.

3.5 Avseende dig som kontaktperson hos en företagskund eller leverantör till Ultimate Padel, behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2.2 (a)-(g) ovan för ändamålet att administrera våra kund- och leverantörsrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att effektivisera vår verksamhet och vår kontakt med kunder och leverantörer samt att nå ut med marknadsföring. I situationer där Ultimate Padel säljer varor eller tjänster till ett företag där du är kontaktperson sker behandlingen på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med er.

3.6 Gällande kontaktpersoner hos företagskunder och leverantörer behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2.2 (a)-(b), (d) och (e) ovan (och om du är enskild näringsidkare, ditt personnummer enligt punkt 2.1(b)) för statistik och analys av försäljning. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att kunna följa upp och analysera försäljning.

4. Lagring av personuppgifter

4.1 Avseende dig som konsument så lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om du har ett registrerat kundkonto hos Ultimate Padel och kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i högst tolv månader efter det att kundförhållandet upphörde.

4.2 Kreditupplysningsuppgifter i samband med fakturaköp gallras bort inom tre månader från det att undersökning av kreditvärdighet genomfördes.

4.3 Gällande uppgifter som behandlas för att administrera kundtävlingar kommer dessa att gallras bort inom tre månader från att tävlingen är avslutad.

4.4 Vad det gäller uppgifter som användare frivilligt publicerar på Ultimate Padels sociala medier, och som respektive användare har möjlighet att ta bort utan Ultimate Padels inblandning, har Ultimate Padel inget ansvar att på eget initiativ gallra bort sådana uppgifter inom en viss tidsperiod.

4.5 Avseende dig som kontaktperson hos en kund eller leverantör så lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om vi avslutar kund- eller leverantörsförhållandet med en aktör där du är kontaktperson eller om din ställning som kontaktperson upphör, är det upp till dig att ta kontakt med oss och begära att uppgifterna raderas.

4.6 Gällande dig som kontaktperson hos företagskund eller leverantör kan vi behandla dina personuppgifter för statistik och analys under en period om 12 månader från det att uppgifterna samlades in.

4.7 Vid leverans av varor kan namn och adress sparas i upp till 12 månader efter transporten för ändamålet att kunna följa upp transporthantering.

4.8 Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Exempel på detta är personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att säkerställa en korrekt bokföring. Dessa uppgifter sparas i sju år efter det att bokföringshändelsen inträffat.

4.9 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

5. Mottagare

5.1 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträ- den, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration, IT- och molntjänster eller frakt och leverans. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

5.2 Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag så som banker och försäkringsbolag, t.ex. vid köp av tilläggsförsäkringar eller delbetalning, eller till leverantörer för ändamålet att leverera varor till dig och fullgöra vårt avtal. Dessa bolag är själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

6. Dina rättigheter

6.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

6.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onö- digt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

6.3 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de än-damål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

6.4 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

6.5 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Granngårdens berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

6.6 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

6.7 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

6.8 Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

7. Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

8. Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med den 1 mars 2020

Dataskyddspolicy för Ultimate Padels externa kontakter

Nedan beskrivs hur Maxigolf Sverige AB, org. nr 559207-9874 (”Ultimate Padel”) behandlar data samt dataskydd.

1. Vilken information samlar vi in?

1.1 Information som du ger till oss.

Väljer du att skapa ett kundkonto på Ultimate Padel lagrar vi din e-postadress och det användarnamn som du vill visa på sidan.

1.2 Information vi samlar in om dig.

Sedan 2020-02-01 använder Ultimate Padel verktyget Google Analytics och samlar in data i enlighet med de användarinställningar som du som användare  har angett i dina inställningar i din webbläsare. De hanterar endast nödvändiga uppgifter och i enlighet med de dataskyddskrav som gäller. För mer information, se respektive webbläsarleverantörs dataskyddspolicy.

1.3 Vad gör vi med din information?

Som användare har du möjlighet att kommentera artiklar.

Samtliga användares besöksstatistik analyseras för att förbättra kvaliteten på webbplatsen

2. Vilka kan vi komma att dela din information till?

Ultimate Padel delar inte ut informationen till någon tredje part.

2.1 Leverantörer

Ultimate Padel använder SSL (Secure Sockets Layer) krypterad säkerhetsnyckel i all kommunikation. Webbsidan och dess säkerhetslösningar hanteras av Oderland.

3. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas inom Sverige.

3.1 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Så länge som du har ett konto så sparas dina uppgifter i websidans databas för fullständiga villkor se vår Personuppgiftspolicy (fg flik).

3.2 Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Du kan dock enklast redigera dem själv på sidan.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du kan själv radera dina personuppgifter i hemsidan.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

4. Vi använder cookies på vår hemsida.

4.1 Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Ultimate Padel eller våra partners webbserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av följande cookies:

Sessionscookies: tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller app

Varaktiga cookies: cookies som ligger kvar på din dator tills du raderar dem eller de upphör att gälla

Förstapartscookies: cookies satta av webbplatsen du besöker

Tredjepartscookies: cookies satta av en tredjepartssida

Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post som vi skickar till dig. ”Liknande tekniker” är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller på din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Cookies gör det möjligt för vår webbplats och våra tjänster att komma ihåg dina val och preferenser (så som inloggning, textstorlek och andra inställningar) under en tid, så att du inte behöver ställa in dem på nytt varje gång du besöker oss.

4.2 Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att göra Ultimate Padel eller våra tjänster bättre för dig. Generellt sett kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, till exempel för att använda våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

Optimeringscookies ger oss övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Det hjälper oss att kontinuerligt förbättra våra produkter, vilket är nödvändigt eftersom våra produkter inte skulle inte vara lika bra utan dessa cookies.

Preferenscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. Dessa cookies är nödvändiga eftersom det är grundläggande för våra tjänster att din upplevelse med oss ska vara så bra som möjligt.

Säkerhetsrelaterade cookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, till exempel genom att hjälpa oss att upptäcka bedrägerier och skydda din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster är även dessa cookies nödvändiga.

Marknadsföringscookies som förklaras nedan.

4.3 Marknadsföringscookies

Ultimate Padel använder marknadsföringscookies för att anpassa och förbättra din upplevelse på vår hemsida, i marknadsföringsmail och i tredjepartsannonsering.

Automatiserad marknadsföring: cookies från vår plattform för marketing automation gör att vi kan vara mer relevanta i vår kommunikation med dig. Baserat på personuppgifter som användaren lämnat frivilligt, t.ex. via formulär på vår hemsida, använder Ultimate Padel denna information för att förbättra möjligheten att leverera mer relevant information på hemsidan och via annonskanaler.

Customify Options

Analys: Analyscookies samlar in information om hur användarna interagerar med vår hemsida och kundportal, vilket ger oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster snarare än enskilda användares beteenden. Denna data hjälper oss att förbättra din upplevelse på hemsidan och i vår kundportal.

Annonsering: Annonscookies samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse på vår hemsida så att vi kan visa relevant och målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk).

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

4.4 Hur kan du kontrollera Ultimate Padel användning av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies, liksom för cookies som för tillfället lagras. Vänligen se din webbläsares eller enhets referensinformation för att förstå hur du justerar dina inställningar (för mer information, se aboutcookies.org). Du bör till exempel kunna välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av de tjänster som vi erbjuder inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Vi reserverar oss rätten att ändra denna dataskyddspolicy när som helst. När vi gör förändringar meddelar vi detta genom att publicera uppdateringen på hemsidan och ändra senast uppdaterad-datum längst ned på denna sida. Vid större förändringar meddelas också med en särskild notis på vår hemsida.

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss

Denna dataskyddspolicy gäller från och med den 1 mars 2020